තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

විමසීම්

හැඳුනුම් රූපය
අංක . 437 ගාලුපාර කොළඹ-03 Sri Lanka

+94 11 2577777

+94 11 2301710

http://www.mdiit.gov.lk

ඇමතුම් පෝරමය

ඉ තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.