ඉ - ග්‍රාම නිලධාරී නියමු ව්‍යාපෘතිය

Objectives of the project

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ මහජනතාවට වඩා සමීප රාජ්‍ය නිලධාරීන් වන ග්‍රාම නිලධාරීන් තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගැන්වීම තුළින් මහජනතාවට වඩා කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි රාජ්‍ය සේවයක් සැපයීම මෙහි මූලික අරමුණ වේ.  2016 වර්ෂයේ අගෝස්තු මස මෙම  නියමු ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කෙරිණි.
මෙම නියමු ව්‍යාපෘතිය පහත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

01.ගාල්ල කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
02.කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
03.බදුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
04.කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය

  • ව්‍යපෘතියේ නිමැවුම්
    ගෘහ මූලික දත්ත ඇතුළත් මෘදුකාංගය ලබාදීම
    සෑම ග්‍රාම නිලධාරි මහත්මයෙකු සදහා 2 – 1 පරිගණක යන්ත්‍රයක්  සහ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ලබාදීම.
    අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදිම.
    නොමිලේ පරිගණක පුහුණූව ලබාදිම.