හවුල් ව්‍යාපෘති

 

Project Name

Project Description

FITIS

තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ කර්මාන්තය ධාරිතාව ඉහල නැංවීම

Ericsson ශ්‍රී ලංකාව තුළ 5G සම්බන්ධතාවය ක්‍රියාත්මක කිරීම
CSSL  
SLASSCOM  
Internet Society