අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු හා කාර්යයන්

objectives mtdi
  • විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශ විෂයන්ට හා අදාළ දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයන්ට අදාල ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසුවිපරම් කිරීම හා ඇගයීම.
  • නවීන තාක්ෂණය යොදාගනිමින් සැමට විදුලි සංදේශ පහසුකම් ලබාදීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම
  • රාජ්‍ය අංශයේ සේවා සැපයීමේ පලදයිතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා උචිත තොරතුරු තාක්ෂණ විසදුම් යොදා ගැනීමට සහය වීම.
  • පරිගණක සාක්ෂර තාවය ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂනය භාවිත කිරීම දිරිගැන්වීම සඳහා ක්‍රමෝපායයන්  සැකසීම.