අමාත්‍යාංශ පැතිකඩ

 September 2014 game disruption content marketing digital innovation fuller slider

"ශ්‍රි ලංකාව තුළ තොරතුරු තාක්ෂණය, හා ඩිජිටල් තාක්ෂණය , යන කේෂේත්‍ර තුළ ප්‍රතිපත්තිමය රාමුව ක්‍රියාත්මක කිරිම මෙම අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධානතම කාර්යයභාරය වේ."

.


අමාත්‍යංශයේ විකාශනය

 • විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය (2010.11.22 සිට 2015.01.17 දක්වා
 • විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ විදුලි සංදේශ හා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය (2015.01.18 සිට 2015.09.03 දක්වා)
 • විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය
  (2015.09.04 සිට 2018.10.26)
 • ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය (2018.12.21 සිට 2019.11.19 දක්වා)
 • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය (2019.11.20 සිට)

දැක්ම සහ මෙහෙවර

දැක්ම

“ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් සවිබල වූ දැයක්”

මෙහෙවර

"මානව හා ජාතික සංවර්ධනය තහවුරු කිරීම"

 • පුරවැසියන්ගේ ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැංවීම
 • ඩිජිටල් සේවාවන් සඳහා ප්‍රවේශය වැඩි දියුණු කිරීම
 • ඩිජිටල් සේවා හා ඩිජිටල් නිෂ්පාදන සුලභ කිරීම
 • ඩිජිටල් තාක්ෂණික කර්මාන්ත හා ඩිජිටල් තාක්ෂණික ආර්ථික වැඩි දියුණු කිරීම

අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන

(2019.12.10 දිනැති අංක 2053/12 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය අනුව)

 • සියළු තොරතරු තාක්ෂණ උද්‍යාන

 


functions mtdi

අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

 • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යාං විෂයන්ට සහ ඊට අනුබද්ධ දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයන්ට අදාල ප්‍රතිපත්ති වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසුවිපරම් කිරීම හා ඇගයීම.

 • නවීන තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් සැමට විදුලි සංදේශ පහසුකම් ලබා දීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම.
 • රාජ්‍ය අංශයේ සේවා සැපයීමේ දී ඵලදායිතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා උචිත තොරතුරු තාක්ෂණ විසඳුම් යොදා ගැනීමට සහාය වීම
 • පරිගණක සාක්ෂරතාව ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ භාවිතා කිරීම දිරිගැන්වීම සඳහා ක්‍රමෝපායන් සැකසීම
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ වන ආයතනයන්ට පැවරී ඇති අනෙකුත් සියලුම විෂයන්ට අදාල කටයුතු
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතනයන් අධීක්ෂණය කිරීම
 
functions mtdi

අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු පනත්

 • 2003 අංක 27 දරණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පනත 
 • 2006 අංක 19 දරණ ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගනුදෙනු පනත
 • 2008 අංක 33 දරණ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (සංශෝධිත) පනත 

 


 
functions mtdi

කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු

අමාත්‍යාංශයේ විවිධ තනතුරුවලට අදාල අනුමත සංඛ්‍යාව, දැනට සේවයේ නියුක්ත කාර්ය මණ්ඩලය හා පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව.

 
functions mtdi

අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන තේමා ක්ෂේත්‍ර

 • ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • තොරතුරු  තාක්ෂණ භාවිතය ඉහළ නැංවීම තුළින් වෙනත් අංශයන් හි ඵලදායීතාවය වැඩිදියුණු කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධනය තුළින් හරිත ඩිජිටල්කරණයට පහසුකම් සැපයීම.
 • යහ පාලනය වැඩි දියුණු කිරීමට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම.
 • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති,  නීති  සහ  ප්‍රමිතීන්  වැඩි දියුණු කිරීම.
 • ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රවල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යොදා ගැනීම ඉහළ නැංවීම.
 • තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රඥප්තියක් ඇති කිරීම තුළින් පුරවැසියන්ගේ සහභාගීත්වය වැඩි කිරීමට බලය දීම.