අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින අංශ

සංවර්ධන අංශයගිණුම් අංශයපාලන අංශයඅභ්‍යන්තර විගණන අංශයPlanning Unitලේකම් කාර්යාලය

සංවර්ධන අංශය

development

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය පිහිටුවීමේ මූලික පරමාර්ථය ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගැන්වූ දේශයක් බවට පත් කිරීම සඳහා වූ අවශ්‍යතාවන් සපුරාලීමයි. ඒ අනුව, අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන අංශය වෙත, විශේෂයෙන්ම සංවර්ධනය අරමුණු කර ගත්  ප්‍රධාන කාර්යභාරයන් පැවරී ඇත. ඒවා නම්,

1.  ආශ්‍රිත වෙනත් ක්ෂේත්‍ර ද සැළකිල්ලට ගනිමින් සංවර්ධනය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතයේ දී අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම්, නීති හා රෙගුලාසි මෙන්ම ප්‍රමිතීන් සම්පාදනය හා වැඩිදියුණු කිරීම 
2.  ආර්ථිකය ඩිජිටල්කරණය කිරීම අරමුණු කරගෙන අවශ්‍ය පදධතීන්හි ප්‍රවර්ධනයට අවශ්‍ය පහසුකම් සළස්වමින් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම
3.  නව්‍ය ඉ-රාජ්‍ය ක්‍රමවේදයන් තුළින් රාජ්‍ය පාලනය හා රාජ්‍ය සේවාවන් ඩඩාත් වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ භාවිතය
4.  ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රවල තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ යෙදවුම් වැඩිදියුණු කිරීම
5.  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගැන්වූ සමාජයක් උදෙසා පුරවැසි සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය
6.  නිපුනතා සංවර්ධනය හා වෙනත් සුදුසු ක්‍රමවේද භාවිතයෙන් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට අදාළ කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා පහසුකම් සැළැස්වීම
7.  අමාත්‍යාංශයේ කාර්යභාරයට අදාළ බුද්ධි මණ්ඩල හා උපදේශන කණ්ඩායම් සමග සහයෝගීතාව

සංවර්ධන අංශයට අයත් සහායක ශාඛා දෙකක් ලෙස සැළසුම් ශාඛාව හා විදුලි සංදේශ ශාඛාව කටයුතු කරයි.

අංශයේ ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලය

1.  අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
2.  ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (සංවර්ධනය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ)
3.  අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රතිපත්ති)
4.  අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
5.  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්)
6.  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉ-රාජ්‍ය)
7.  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංවර්ධන)
8.  නියෝජ්‍ය/සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම්) - පුරප්පාඩු
9.  තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරි

ගිණුම් අංශය

accounting

අමාත්‍යාංශයේ සමස්ත මෙහෙවර ඉටුකරලීම සඳහා රාජ්‍ය මුදල් පිළිබඳ විධිමත් වාර්තාකරණය හා වත්කම්හි සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව පාරදෘශ්‍ය භාවයෙන් හා වගවීම් සහගත බවින් යුතුව රාජ්‍ය මුදල් කළමනාකරණයට අදාළව පහත සඳහන් කාර්යයන් ගිණුම් අංශයට පැවරී ඇත.
කාර්යයන්:

1. වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු සැකසීම හා අයවැය පාලනය 
2. ප්‍රසම්පාදන සැළැස්ම හා මූල්‍ය අධිකාරීත්වය පැවරීමේ ලේඛනය සකස් කිරීම
3. වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැළැස්ම හා ප්‍රසම්පාදන සැළැස්මට අනුකූලව ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු කිරීම
4. අමාත්‍යාංශයේ විශේෂිත කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය භෞතික සම්පත් අඛණ්ඩව හා කඩිනම්ව සම්පාදනය
5. අක්මුදල් අවශ්‍යතා සුපරීක්ෂණය හා පාලනය සහ වාර්ෂික මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය හා මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ කටයුතු මහා භාණ්ඩාගාරය සමග සම්බන්ධීකරණය, අමාත්‍යාංශයීය නිල බැංකු ගිණුම පවතවාගෙන යාම හා සුපරීක්ෂණය
6. අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ ඇති ආයතනවල මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ සුපරීක්ෂණය හා උපදේශනය
7. පාර්ලිමේන්තුවට, මහා භාණ්ඩාගාරයට, විවිධ අමාත්‍යාංශවලට හා දෙපාර්තමේන්තුවලට අවශ්‍ය විශේෂ මූල්‍ය වාර්තා හා මූල්‍ය විස්තර ලබා දීම
8. කාර්යමණ්ඩල වේතන සැකසීම, නියමිත දිනවලට වැටුප් ගෙවීම, පුනරාවර්තන හා ප්‍රාග්ධන වියදම්වලට අදාළ ගෙවීම් සිදුකිරීම
9. වත්කම් කළමනාකරණයට අදාළ වාර්ෂික තොග සමීක්ෂණය සංවිධානය කිරීම, ස්ථාවර වත්කම් අපහරණය පිළිබඳ අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි දී අදාළ කටයුතු
10. විසර්ජන ගිණුම, ආදායම් ගිණුම, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම, අක්මුදල් ගිණුම හා පොදු තැන්පතු ගිණුම යනාදී අවසන් ගිණුම් වාර්තා නිශ්චිත දිනවලට අදාළව ඉදිරිපත් කිරීම
11. රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ “බී” අත්තිකාරම් ගිණුම පවත්වාගෙන යාම
12. මූල්‍ය කළමනාකරණයට අදාළ නීති, රෙගුලාසි, නියාමනයන් හා චක්‍රලෙඛයන්ට අනුගත වන සේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

අංශයේ ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලය
1.  ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
2.  ගණකාධිකාරී

පාලන අංශය

admin

“මානව හා ජාතික සංවර්ධනය තහවුරු කිරීම සඳහා පුරවැසියන්ගේ ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය ඉහළ නැංවීම, ඩිජිටල් සේවාවන් සඳහා ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම, ඩිජිටල් සේවා හා ඩිජිටල් නිෂ්පාදන සුලභ කිරිම හා ඩිජිටල් තාක්ෂණික කර්මාන්ත හා ඩිජිටල් තාක්ෂණික ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කිරීම” යන අමාත්‍යාංශ මෙහෙවර ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීම වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශයේ සියලුම පරිපාලන කටයුතු ඉටුකිරීම මෙම අංශයේ වගකීම වේ. ඒ සඳහා පාලන අංශය මඟින් පහත කාර්යයන් ඉටු කරනු ලබයි.

1.  තැපෑල විධිමත්ව පවත්වා ගෙන යාම 
2. අනුමත කාර්ය මණ්ඩල යාවත්කාලීව පවත්වා ගෙන යාම හා නව තනතුරු ඇති කිරීම
3. කාර්ය මණ්ඩල පත් කිරීම්, උසස් කිරිම්, මාරු කිරීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම් හා විනය කටයුතු ඇතුළු සියලුම ආයතනික කටයුතු
4. අමාත්‍යාංශයේ සියලු යටිතල පහසුකම් සැපයීමට (ගොඩනැගිලි, නිලනිවාස, ජලය, විදුලිය, දුරකතන) අදාළ කටයුතු සහ ආරක්ෂක හා සනීපාරක්ෂක සේවා පවත්වාගෙන යාම
5. ගරු අමාත්‍යතුමන්ලාගේ තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩල පත්කිරීම හා උපදේශකවරු පත්කිරීමට අදාළ කටයුතු
6. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව, මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව, දේශපාලන පලිගැනීම් කමිටු, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සහ විවිධ මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධ කටයුතු
7. අමාත්‍යාංශයේ සියලුම වාහනවල ලියාපදිංචි කිරීම්, අනුයුක්ත කිරීම්, රක්ෂණය, නඩත්තුව, ඉන්ධන සම්බන්ධ කටයුතු හා සංචිත වාහන සැපයීමට අදාළ කටයුතු
8. මාණ්ඩලික නිලධාරී රැස්වීම්, නිවාඩු, අතිකාල, ගමන් වියදම්, දුම්රිය අනුග්‍රහ වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර, අග්‍රහාර රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධ ලේඛනයන් පවත්වා ‍ගෙන යාම
9. අමාත්‍යාංශයට අදාළ ක්ෂේත්‍රයන්හි නියැලෙන විදේශිකයන්ට විසා නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ රාජකාරි
10. තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතට අදාළ කටයුතු
11. ලේඛනාගාරය පවත්වා ගෙන යාම

ඉහත කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 78 දෙනෙකු තුළින් පාලන අංශය සඳහා පහත කාර්ය මණ්ඩලය දැනට වෙන්වි ඇත.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් 01 (පුරප්පාඩු)
සහකාර ලේකම් 01 (පුරප්පාඩු)
පරිපාලන නිලධාරි 01 (පුරප්පාඩු) 
රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 07
කාර්යාල සේවක සේවය 02
13

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

internal audit

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය, අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෙත සෘජුවම වගකියන අංශයකි. අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර කටයුතු විගණනය කිරීම මෙයට පැවරී ඇති වගකීමයි. අමාත්‍යාංශයේ වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති සඳහා රාජ්‍ය මුදල් භාවිතයේ දී මූල්‍ය රෙගුලාසි හා අදාළ වෙනත් නීති රෙගුලාසීන්ට අනුකූලවන සේ, පිරිවැය කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායී ලෙසත් සිදුකිරීම සහතික කිරීම මෙහි දී සිදුකෙරේ.

 

Planning Unit

planning

Planning Unit serves in upgrading Telecommunication and Digital Infrastructure of this Ministry through regulating and preparing progress reports of development projects, and reporting those to Department of National Budget, Department of Project Monitoring and Management and other relevant institutions.

Performs the following functions:

1. Preparation of Annual Action Plan
2. Evaluate and approve projects for budget proposals
3. Preparation of Performance report
4. Organizing progress review meetings for the projects conducted by Ministry and other    institutions under its supervision.
5. Reporting progress reports for Department of Project Monitoring and Management,    Department of National Budget and other relevant institutions

ලේකම් කාර්යාලය

secretary officeICON2

1.  පරිපාලන හා මූල්‍ය රෙගුලාසීන්ට අනුව අමාත්‍යාංශයේ සමස්ත පරිපාලනය හා මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ සමස්ත අධීක්ෂණය.
2. පරිපාලන හා මූල්‍ය රෙගුලාසීන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ (ICTA) පරිපාලන හා මූල්‍ය කටයුතු සුපරීක්ෂණය.
3. ගරු අමාත්‍යතුමන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ පිළිබඳ සමස්ත සුපරීක්ෂණය හා පසු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
4. ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා පිළිබඳ සමස්ත සුපරීක්ෂණය හා පසුවිපරම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
5. අමාත්‍යාංශයට අදාළව ගනු ලබන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ පිළිබඳ සමස්ත සුපරීක්ෂණය හා පසු විපරම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.
6. අමාත්‍යංශයේ හා ICTA ආයතනයේ ව්‍යාපෘති පිළිබඳ සමස්ත සුපරීක්ෂණය, ප්‍රගති සමාලෝචනය හා පසු විපරම් කටයුතු
7. අමාත්‍යාංශය විසින් සෙසු රාජ්‍ය ආයතන වෙත ලබා දී ඇති සේවා පිළිබඳ පසු විපරම් කටයුතු