செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

சமீபத்திய செய்தி தொகுப்பு மற்றும் நிகழ்வுகள் இங்கே காணலாம்.

மேலும் விரிவான பார்வைக்கு

/ அமைச்சின் கிழ் இயங்கும் நிறுவனங்கள்

ICTA
Sri Lanka Telecom
Mobitel

மேலும் விரிவான பார்வைக்கு

/ டிஜிட்டல் இலங்கையின் முன்முனைப்புக்கள்

டிஜிட்டல் இலங்கையின் முன்னெடுப்புகளின் தற்போதைய முன்னேற்றத்தைப் பற்றிய மேலதிக தகவல்கள்.

மேலும் விரிவான பார்வைக்கு

இக்ட் குறியீடுகள்

தேடும் சமீபத்திய ஐ.சி.டி. குறியீடுகள் மற்றும் தகவல்? அதை இங்கே காணலாம்.

மேலும் விரிவான பார்வைக்கு

ஏனைய தகவல்

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்