டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சு

தொடர்பு

437 காலி வீதி கொழும்பு 03. Sri Lanka

+94 11 2577777

+94 11 2301710

http://www.mdiit.gov.lk

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.