கூட்டு திட்டங்கள்:

 

Project Name

Project Description

FITIS

ICT கைத்தொழில் திறன் கட்டிடம்

ICT வாழ்க்கை வழிகாட்டல் திட்டம்

Ericsson இலங்கையில் 5G  இணைப்புகளை செயற்படுத்துதல்
CSSL  
SLASSCOM  
Internet Society