அமைச்சின் குறிக்கோள்கள் மற்றும் செயலாற்றல்

objectives mtdi
  • கொள்கைகளை வழங்கல், நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் செயல் திட்டங்கள், டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்புகளின் விஷயங்களில் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல், நிரல் II இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் செயல் நோக்கங்களின் கீழ் வரும் விடயங்கள்
  • நவீன தொழில்நுட்பத்தை தத்தெடுப்பதன் மூலம் அனைவருக்கும் தொலைத்தொடர்பு வசதிகளை வழங்குவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொள்ளுதல்
  • பொதுத்துறை சேவைகளின் விநியோகத்தில் உற்பத்தி திறன் மற்றும் செயல்திறன் மேம்படுத்துவதற்காக பொருத்தமான தகவல் தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை ஏற்றுக்கொள்வதில் உதவி வழங்குதல்
  • கணினி எழுத்தறிவு மேம்படுத்துவதற்கான நிரல்களை நடைமுறைப்படுத்துதல்
  • தகவல் மற்றும் தகவல்தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தை ஊக்குவிக்க உத்திகள் மேம்மபடுத்துதல்