அமைச்சக சிறப்புக்குறிப்பு

 September 2014 game disruption content marketing digital innovation fuller slider

கொள்கைகளை வழங்கல், நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மற்றும் செயல் திட்டங்கள்,  டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்புகளின் விஷயங்களில் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல், நிரல் II இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் செயல் நோக்கங்களின் கீழ் வரும் விடயங்கள் .


அமைச்சின் நிலை மாற்றம்

 • தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் (22.11.2010 தொடக்கம் 17.01.2015 வரை)
 • வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் பிரிவு (18.01.2015 தொடக்கம் 03.09.2015 வரை )
 • தொலைத்தொடர்பு மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு அமைச்சு (04.09.2015 தொடக்கம் 03.09.2015 வரை )
 • டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சு (21.12.2018 தொடக்கம்)

தூரநோக்கும் பணியிலக்கும்

எமது தூரநோக்கு

ஒரு டிஜிட்டல் அதிகாரமுள்ள நாடு.

எமது பணியிலக்கு

மனித மற்றும் தேசிய வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துதல்;

 • குடிமக்களின் டிஜிட்டல்   எழுத்தறிவை மேம்படுத்துவதன் மூலம்
 • டிஜிட்டல் சேவைகளுக்கான அணுகலை மேம்படுத்துவதன் மூலம்
 • டிஜிட்டல் சேவைகள் மற்றும் தயாரிப்புகளை  பிரபலப்படுத்துதல் மூலம்
 • டிஜிட்டல் தொழில் மற்றும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம்

அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள்

28.12.2018 தேதியிட்ட 2103/34 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியின்படி அமைச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்கள்

 • ICTA
 • SLCERT
 • அனைத்து தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள்
 • தொலைத் தொடர்புத் திணைக்களம் (ஒழித்துக் கட்டுநரின் கீழ்)

 


functions mtdi

அதிவிசேட வர்த்தமானியின் பிரகாரம் அமைச்சின் விடயங்கள் மற்றும் செயற்பாடுகள்

 • தொலைத்தொடர்பு மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பின் விடயங்களில் கொள்கை, நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் திட்டங்கள், கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவற்றை உருவாக்குதல்
 • நவீன தொழில்நுட்பத்தை தத்தெடுப்பதன் மூலம் அனைவருக்கும் தொலைத்தொடர்பு வசதிகளை வழங்குவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்
 • பொதுத் துறையின் சேவைகளை வழங்குவதில் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் செயல்திறனை ஊக்குவிப்பதற்காக பொருத்தமான தகவல் தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை ஏற்படுத்துவதில் உதவி வழங்குதல்
 • கணினி கல்வியறிவு மேம்படுத்துவதற்கான நிரல்களை நடைமுறைபடுத்துதல்
 • தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு ஊக்குவிக்கும் உத்திகள் அபிவிருத்தி செய்தல்
 • அமைச்சின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் தொடர்பான அனைத்து பாடங்களுக்குமான விடயங்கள்
 • அமைச்சின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களை மேற்பார்வை செய்தல்
 
functions mtdi

அமைச்சகத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய சட்டங்கள்

 • 2003 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் இலக்க தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும்
  2008 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் எண் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப சட்டம் (திருத்தம்).
 • 2006 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க மின்னணு பரிவர்த்தனைச் சட்டம்

 


 
functions mtdi

ஊழியர்களின் தகவல்கள்

 

 
functions mtdi

உந்துப் பகுதிகள்

 • பொருளாதாரத்தை டிஜிட்டலாக்கம்  தகவல் தொழிற்துறை அபிவிருத்தி மேம்படுத்துதல் மூலம்  மற்றத் துறைகளின் உயர் திறன்களுக்கான டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டை மேம்படுத்துதல் மூலம்
 • டிஜிட்டல் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டிற்கு உதவுவதற்காக இலங்கையின் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் மூலம்.
 • ICT கொள்கைகள், சட்டம் மற்றும் தரங்களை மேம்படுத்துதல் மூலம்.
 • ICT சமூகத்தில் இலங்கை குடிமக்களின் ஈடுபடுத்தல் / பங்குபற்றல் மேம்படுத்துதல் மூலம்.
 • நல்ல ஆட்சியை மேம்படுத்துவதற்காக ICTஐ பயன்படுத்துதல் மூலம்.